Lausunto taksiliikenteessä käytettävästä muusta laitteesta

HTA ry:n mielestä taksissa tulee aina olla taksamittari.

Taksissa tulee aina olla taksamittari, ja sitä tulee käyttää jokaisessa taksimatkassa tilaustavasta riippumatta. Näin on ollut jo noin sadan vuoden ajan. Vuonna 1911 otettiin käyttöön ensimmäinen pakolliseksi määrätty taksamittari. Taksamittarin tulee olla testattu ja hyväksytty ja sinetöity. Ihan samalla tavalla kuin kaupassa tulee olla vaaka, millä tuotteet punnitaan.

Harmaa talous kukoistaa

Tällä hetkellä taksissa voi olla useampia taksamittareita ja applikaatioita, joilla kaikilla tehdään maksuja ja laskutusta. Varmaa on se, että näin sekavalla menettelyllä kaikki tiedot eivät välttämättä ihan jokaisessa tapauksessa mene verottajalle ja kirjanpitoon. Valvonnan kannalta olisi järkevintä, että taksissa sallittaisiin vain yksi taksamittari, josta tiedot siirtyisivät automaattisesti viranomaisten käyttöön.

Yhdet markkinat, yhdet säännöt

Mittarin tulee lähettää tiedot ajetuista kyydeistä ja maksutapahtumista viipymättä kolmannelle osapuolelle, sellaiselle luotettavalle palvelimelle, mistä niitä ei voi mitenkään hävittää tai muokata ja mistä tiedot ovat helposti verottajan ja muiden viranomaisten saatavilla.

Taksamittarin tulee olla MID-hyväksytty. Mittalaitedirektiivi määrittelee tarkat ehdot tietojen säilyttämiselle, mittauksen tarkkuudelle sekä laitteen ominaisuuksille.
Mittalaitedirektiivin tarkoitus on varmistaa kuluttajien ja muiden
– turvallisuus
– tapahtumien jäljitettävyys
– hinnan määräytymisen oikeellisuus
– verovalvonta

Mittalaitedirektiivillä pyritään turvaamaan kuluttajan asema ja sen lisäksi varmistamaan verojen ja lakisääteisten maksujen toteutuminen siten, että niiden peruste on oikein ja läpinäkyvä.
Tämänhetkinen tilanne on sekava ja käytössä on taksamittareita, jotka eivät ole hyväksyttyjä mittalaitedirektiivin mukaisesti.

Taksamittari on taksiyrityksen kassakone. Taksamittarin käyttäminen ja kuitinantovelvollisuus ovat tärkeitä asioita harmaan talouden torjunnassa. Mittarin muistiin tallentuvat kaikki mahdolliset tapahtumat ja tiedot mitä taksilla on tehty. Taksamittariin on tallennettu yrityksen nimi, yhteystiedot, Y-tunnus, taksimatkan alkamisen ja päättymisen kellonajat, matkan pituus sekä hinta arvonlisäveroineen. Nämä kaikki tulostuvat asiakkaalle annettavaan kuittiin automaattisesti.

Jos matkan hinta perustuu matkan tai ajan mittaamiseen, on käytettävä taksamittaria. Jos hinta määritellään tai sovitaan jollain muulla laitteella tai järjestelmällä hinnan ja maksutapahtuman voi ja ne täytyy syöttää taksamittariin.

Taksamittarin tulisi olla pakollinen varuste kaikissa takseissa riippumatta siitä millä tavalla tai välineellä taksi ottaa tilauksia tai matkustajia vastaan.

Muu laite

Perustelumuistion kohdassa 6. viimeisessä kappaleessa Traficom kertoo, että Traficom ei toteuta muiden laitteiden ohjelmiston varmentamista, sinetöimistä tai validointia.

Tällä menettelyllä Traficom aiheuttaa sen, että käytössä voi olla täysin vapaasti mikä muu laite tahansa eikä viranomaisilla, mm. poliisilla, ole mitään mahdollisuutta suorittaa valvontaa, koska laitetta ei ole mitenkään määritelty. Tulisi selkeästi määritellä mikä muu laite on, ja se on hyväksytettävä viranomaisella. Ja vain hyväksyttyä, validoitua laitetta voisi käyttää. Traficom valvovana viranomaisena vesittää valvonnan. Traficom järjestää kahdet eriarvoiset markkinat. Toiset taksit käyttävät mittaria, toiset eivät.
Lentoasemalla toiset toimijat maksavat 8500 € kuukausimaksua. Toiset eivät. Toisilta vaaditaan euro6 normin mukaiset autot, toisilta ei.

Verohallinto on arvioinut, ettei verovalvonnan käyttöön kerry tällä hetkellä taksialalta riittävästi tietoa. Erityisesti käteismaksut ovat riskitekijä harmaan talouden näkökulmasta. Taksiliikenteessä käteismaksut ovat yleisiä, ja niiden valvonta on Verohallinnon mukaan liikennepalvelulain voimaantulon jälkeen hankalampaa, koska perinteisten taksamittarien tuottamaa vertailutietoa ei ole enää yhtä kattavasti saatavilla.

Taksamittarisääntelyä ja tiettyjä sen johdosta markkinoille syntyneitä käytäntöjä voidaan pitää ongelmallisena myös harmaan talouden torjunnan näkökulmasta. Voimassa olevan sääntelyn mukaan esimerkiksi kiinteähintaisissa taksikyydeissä ei edellytetä käytettävän minkäänlaista tietoja keräävää laitetta tai tietojen säilyttämistä, jolloin kaikista taksimatkoista ei kerry verovalvonnassa tarvittavia tietoja ainakaan sähköiseen muotoon. Taksiyritys voi ottaa kiinteähintaisia kyytejä, jotka maksetaan käteisellä, jolloin tietoa kyydistä ei välttämättä rekisteröidä mihinkään järjestelmään, koska lainsäädäntö ei siihen velvoita. Tällöin matkasta ei synny valvontaa tukevaa tietoa. Taksiyrityksellä on lakisääteinen velvoite viedä myös käteismaksut kirjanpitoonsa, mutta sen toteutumisen valvonta ilman teknisiä välineitä on täysin mahdotonta. Ja tiedossa on se, että tilaisuus tekee varkaan. Jos on mahdollista vastaanottaa käteismaksuja kirjaamatta niitä mihinkään järjestelmään, näin myös tapahtuu.

Tiedossa on myös se, kun syksyllä 2018 Helsinki-Vantaan lentoasemalle neljänteen jonoon oli ilmoittautunut 1000 uutta yrittäjää, samaan aikaan verottajalle oli tullut uusilta taksiyrityksiltä ALV kuukausi-ilmoituksia vain 160 kappaletta. Kiistatonta on se, että sillä hetkellä 840 yrittäjää jätti ALV ilmoituksen tekemättä.

Myöskään sovelluskaupasta ladatut taksamittarisovellukset eivät tiettävästi tällä hetkellä tuota kaikkea verovalvonnassa tarvittavaa tietoa, eikä niiden mahdollisesti keräämää tietoa välttämättä säilytetä mahdollista myöhempää tarkastelua varten. Tällaiset taksamittarisovellukset eivät myöskään tyypillisesti osallistu maksuliikenteeseen. Sovelluskaupasta ladatusta taksamittarisovelluksesta voi jokainen käyttäjä tyhjentää muistit erittäin helposti.

Hallituksen esityksessä kerrotaan, että ehdotus täyttäisi myös sen tavoitteen, että taksikyytejä voisi jatkossakin tarjota ilman, että autossa on taksamittari. Lakiehdotuksessa tarkoitetun muun laitteen ja järjestelmän käyttötarkoitus ja niiltä edellytetyt ominaisuudet olisivat selvästi erilaiset kuin taksamittarin, jolloin nämä laitteet ja järjestelmät jäisivät mittauslaitedirektiivin soveltamisalan ulkopuolelle, eikä niillä tarvitsisi olla kaikkia taksamittareilta vaadittuja ominaisuuksia.

Suomen hallitus, ministeriö ja Traficom haluavat kahdet eriarvoiset markkinat. Tämä ei ole tasavertaista, yhdenmukaista, oikeudenmukaista.

Tulisi olla yhdet säännöt. Ja samat kaikille. Kaiken lainsäädännön perään tarvitaan valvonta ja sanktiointi. Laki on muuten turha.