Taksilakia on korjattava -avoin kirje päättäjille

Matkustajan oikeudet ja turvallisuus on taattava
Taksiliikenteen tilanne pääkaupunkiseudulla on muuttunut viimeisten vuosien aikana erittäin haasteelliseksi. Vuonna 2018 voimaanastuneen uuden liikennepalvelulain myötä pääkaupunkiseudulle sekä muutamiin isompiin kaupunkeihin, kuten Tampereelle ja Turkuun, on muodostunut selkeästi useammilla eri pelisäännöillä toimivat taksimarkkinat, joista on saatu lukea valitettavan paljon mm. lehdistön sivuilta. Tilanne on täysin kestämätön asiakkaiden kannalta katsoen. Yhä enemmän kuullaan siitä, että asiakkaat kokevat epävarmuutta ja jopa suoranaista pelkoa taksipalveluja kohtaan. Epäasiallinen asiakkaiden houkuttelu taksiasemilla, kuljetuksen aikainen asiaton käytös, kommunikaatiokyvyttömyys, täydellinen aluetuntemuksen puute, epäselvät hinnoittelumallit, kuljetushintojen ilmoitusten puute sekä etukäteen ilmoitettujen hintatietojen vastainen hinnoittelu ovat arkipäivää pääkaupunkiseudun taksipalveluissa.

Nämä edellä mainitut seikat ovat aiheuttaneet sen, että suuri osa aikaisemmista asiakkaistamme päätyy käyttämään jotain vaihtoehtoista kulkuvälinettä tai pidättäytyy jopa liikkumasta, koska tuntevat suurta turvattomuutta taksipalveluja kohtaan. Taksikysyntä on viime aikoina voimakkaasti pienentynyt ja yhteiskuntavastuunsa kantavien yrittäjien liiketoimintamahdollisuudet ovat dramaattisesti heikentyneet.

Reilua kilpailua samoilla säännöillä
Me taksialalla toimivat yhteisöt emme pelkää kilpailua, kunhan se tapahtuu yhtenevillä pelisäännöillä. Nyt näin ei ole. Tällä hetkellä tilanne on sellainen, ettei taksiliikennettä  kyetä pääkaupunkiseudulla enää kannattavasti harjoittamaan siten, että taksiyritys hoitaisi kaikki lakisääteiset velvoitteensa.

Osa taksialalla olevista toimijoista operoi selkeästi vastoin voimassa olevaa lainsäädäntöä, jopa rikollisesta toiminnasta mm. veronkierron osalta on jo näyttöä. Alalle ja eritoten pääkaupunkiseudulle on myös tullut epävirallisia ryhmittymiä, jotka toimivat johdetusti ja tavoitehakuisesti, esimerkiksi keskustan taksiasemien saamiseksi vain näiden yrittäjien haltuun. Oikeus- ja sivistysvaltiossa, jollaisena Suomi edelleen halutaan säilyttää, on täysin käsittämätöntä sellainen toiminta, joka on aivan jokapäiväistä pääkaupunkiseutulaisessa taksiliikenteessä: Järjestäytyneiden taksiyhtiöiden yrittäjiä ja kuljettajia uhkaillaan päivittäin taksiasemilla toisten taksiyrittäjien toimesta fyysisellä väkivallalla, jopa hengen menettämisellä. Taksiyhtiöiden omien laadunvalvojien mennessä esimerkiksi Helsingin keskustan taksiasemille uhkailu on päivittäistä, erittäin törkeää ja sivistyneeseen yhteiskuntaan täysin kuulumatonta.

Tälle kasvavalle ilmiölle ei yhteiskunta voi enää ummistaa silmiään. Perustuslain 7§:n mukaan jokaisella on oikeus mm. henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Saman lain 18 §:n mukaan jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Julkisen vallan on huolehdittava työvoiman suojelusta.

Me taksialalla toimivat yhteisöt vaadimme, että valtiovalta toimii siten, että edellä mainitut perusoikeudet toteutuvat myös kaikille taksiyrittäjille ja kuljettajille. Nykyisessä hallitusohjelmassa on selkeästi kirjattu tavoitteeksi luottamuksen palauttaminen ja taksiliikenteen turvaaminen koko maassa. Nyt on siis tullut hetki, jolloin lakia valmistelevien ja siitä aikanaan päättävien tahojen tulee tehdä riittävät toimenpiteet, jotta hallitusohjelman tavoitteet saavutetaan ja edellä mainitut negatiiviset ilmiöt taksialalta karsitaan. Seuraavassa on listattu erinäisiä asioita ja toimia, joita pyydämme ottamaan vakavasti huomioon taksialan tilannetta kehitettäessä.

Taksiliikenteen valvonta
Taksiliikenteen saaminen sellaiselle tasolle, jota niin asiakkaat, kuin asiansa hoitavat yrittäjät vaativat, edellyttää tehokasta ja kattavaa valvontaa, johon osoitetaan huomattavasti nykyistä suuremmat resurssit ja selkeät vastuualueet. Poliisin ja liikenneviranomaisten, kuten Traficomin ja aluehallintoviranomaisten, tulee ottaa taksiliikenteen valvontaan nykyistä huomattavasti aktiivisempi ote. Tällä hetkellä valvontaa ei ole käytännössä lainkaan. Satunnaiset valvontaiskut eivät tuo asiaan muutosta ja ilman jatkuvaa valvontaa ei millään korjaussarjalla ole mitään merkitystä. Valvonnan pitää olla sekä näkyvää että sellaista, jolla alalle pesiytynyt järjestelmällinen rikollinen toiminta uhkailuineen saadaan kitkettyä pois. Viimeksi mainittuun päästään käsiksi esimerkiksi poliisin peitetoiminnan keinoin.

Muualla maailmassa vapaakin taksiliikenne on kontrolloitua. Näistä kansainvälisistä kokemuksista tarvitaan meille aito ja syvällinen selvitys, jota voidaan hyödyntää taksilainsäädännön tilannetta parannettaessa. Jo tällä hetkellä tiedetään, että erilaisia, mm. valvontaa tehostavia malleja on helppo löytää:

 • Saksan malli: Vapaa, olematta täysin vapaa: Saksassa autot tunnistetaan heti takseiksi (väri, taksivalo), niissä on pakollinen taksamittari jne.
 • Ruotsin malli: Reaaliaikainen taksamittaripurku viranomaiselle ehkäisee talousrikollisuutta.
 • Tanskan malli: Auton istuimissa on anturit, joilla kontrolloidaan matkustajien määrää ja helpotetaan esim. verotuksen valvontaa.
 • Espanjan malli: Esim. sovelluskyytiautoissa ei ole taksivaloa, eivätkä ne saa ottaa asiakkaita taksiasemilta. Niissä ei myöskään ole taksamittaria. Ne ajavat vain etukäteen hinnoiteltuja sovelluskyytejä.

Suomeen tarvittavia, valvontaa helpottavia toimenpiteitä:

 • Yksi auto/liikennelupa, auton ja liikenteestä vastaavan henkilön merkintä liikenneluvalle
 • Liikenteestä vastaava henkilö tulee olla yrityksen vastuuhenkilö (hallituksen jäsen, edunsaaja tms.)
 • Autot on varustettava ulkoisesti tunnistettavalla värillisellä tai muutoin erottuvalla rekisterikilvellä tai erillisellä lisäkilvellä, missä lukee viranomaisen antama järjestysnumero. (Tällä hetkellä ”Helsinki 245” voi olla vaikka kymmenen auton taksikuvussa). Tämä malli suojaisi asiakasta, helpottaisi valvontaa ja jälkikäteisselvittelyä.
 • Autoissa tulee olla MID hyväksytty taksamittari, joka tarkastetaan vuosittain katsastuksessa ja sinetöidään.
 • Jälkikäteen pitää pystyä kontrolloimaan, ajaako taksi niillä hinnoilla, jotka yrittäjä on kertonut perivänsä asiakkailta. Eli taksiyrittäjän tulee ilmoittaa aina viranomaisen ylläpitämään portaaliin kulloinkin voimassa olevat hintansa. Kun automaattisesti autoista lähetetään kyytikohtaiset hintatiedot, voidaan helposti rakentaa vertailun toteuttava ohjelmisto. Valvonta olisi helppoa ja automaattista.
 • Poliisilla ja/tai Traficomilla tulee olla oikeus tarkastaa kuljetuksen hinnat ja toteuma tien päällä ja pystyttävä vertailemaan sitä yrittäjän ilmoittamaan hinnastoon. Nyt autojen ulkopuolella olevilla hinnastoilla ja auton taksamittarin lukemilla ei ole usein mitään yhteyttä toisiinsa.
 • Kun taksiauto lähettää yritystoiminnastaan reaaliaikaista dataa valvovalle taholle, esimerkiksi verottajalle, tulee tässä yhteydessä varmistaa tiedon jakamisen mahdollisuus kaikkien valvovien viranomaisten välillä.
 • Kaikissa takseissa on oltava taksivalo, jonka valo sammuu automaattisesti, kun mittari kytketään taksa-asentoon.
 • Kaikkien kyytien hinnat on mentävä automaattisesti taksamittariin. Tällöin voi ajaa myös globaaleja sovelluksia, mutta ne pitää kytkeytyä taksamittariin.

Muita asioita:
Pääkaupunkiseudulla on uutena ilmiönä viikonloppuisin kadulle pelmahtava, useamman tuhannen auton ”kevyttaksiyrittäjyys”. Eli palvelua tuotetaan yksityiskäyttöön rekisteröidyllä autolla, jonka katolla on verkkokaupasta tilattu n. 10 euron hintainen taksivalo. Tällaisten autojen sisällä ei ole sinetöityä taksamittaria. Hinta mitataan – jos asiakas sitä edellyttää – jollain Internetistä imuroidulla sovelluksella, joka laskee jotain itse syötettyä suureen arvoa (joka voi olla esim. matka ja aika). Vaihtoehtoisesti hinta kerrotaan asiakkaalle taskulaskimen näytöllä. Nämä autot voi olla hankittu ja rekisteröity myös yrityksen nimiin, jolloin niistä on saatu täydet alv-palautukset ym. Pääasiallinen käyttö on kuitenkin siviililiikenne ja vain viikonloppuisin niillä ajetaan taksia.

Sovellusautot, joissa ei ole taksien ulkoisia tunnuksia, ei tule olla lainkaan takseja, vaan ne ovat jotain muuta. Niiden ei tule nauttia joukkoliikennekaistojen etuuksista, lupaa odottaa kyytejä taksiasemilla tms.

Tällä hetkellä katsastuskonttoreilla toimitaan vähintäänkin oudolla tavalla tai logiikalla: Kun tavallinen taksi menee taksivalo katolla katsastukseen, tarkastaa katsastaja taksamittarin sinetöintitodistuksen sekä katsoo, että mittari on sinetöity. Kun samaan paikkaan ja samaan aikaan tulee toinen auto, jolla on myös taksivalo katolla, mutta siinä ei ole taksamittaria (eli yrityksen kassakonetta), samainen katsastaja hyväksyy auton luvanvaraiseksi taksiksi, ilman taksamittaria, saati sen sinetöintitodistusta. Miten tämä voi olla mahdollista?

Kysymys kuuluukin, miten näissä autoissa, joissa ei ole mittaria, voi auton ikkunassa olla kuitenkin hinnasto, millä ilmoitetaan kuluttajalle hinta tai ilmoitetaan, että hintaa ei ole, vaan siinä ilmoitetaan, että hinta pitää aina sopia. Lähtökohtaisesti Suomessa ei tule olla tällaista ”vähittäismyyntiä harjoittavaa yritystä, jossa ei ole rekisteröivää kassakonetta”.

Taksialan yhtenä korjauselementtinä on tuotu usein esiin koulutuksen merkitystä. Tämä on oikea suunta, mutta vaatii tiukkaa kontrollointia yhteiskunnan taholta. Kuljettajien lähtökohtainen perustaito on luonnollisesti kyky ajaa autoa turvallisesti. Nyt näin ei aina ole, sillä osalla kuljettajista on hallussaan ajokortti, jonka saaminen ei ole edellyttänyt millään lailla osoitettua ajotaitoa. Pahimmillaan tiedossamme on tapauksia, jossa taksiin töihin tulossa oleva kuljettaja ei ole koskaan ajanut autoa, vaan on hankkinut ajokortin jollain muulla tavoin, jossain muussa maassa ja on tällaisen kortin sitten vaihtanut Suomessa vastaavan ajo-oikeuden mahdollistavaan ajokorttiin. Mielestämme ammattiajoluvan myöntämisen ehtona tulisi myös olla Suomessa suoritettu moottoriajoneuvon kuljettajatutkinnon ajokoe. Tätä vaatimusta tukee mm. viimeaikaiset, lukuisat takseilla ajetut liikennevahingot ja onnettomuudet. Asiakkaille tulee taata oikeus turvalliseen taksimatkaan myös tältä osin.

Yllä mainituilla toimenpiteillä saavutettaisiin selkeämmät pelisäännöt, vähennettäisiin asiakkaiden kritisoimaa epäjärjestystä ja asiatonta toimintaa taksiasemilla, turvattaisiin asiakkaiden oikeudet luotettavaan taksipalveluun sekä varmistettaisiin taksiyritysten lakisääteisten velvoitteiden – kuten veronmaksun – toteutuminen. Samalla myös turvattaisiin perustuslain mukaisten perusoikeuksien toteutumista taksialalla.

 

Helsingissä 16. päivänä lokakuuta 2023
Helsingin Taksiautoilijat ry
Uudenmaan Taksiyrittäjät ry
Vantaan Taksiyrittäjät ry
Espoo-Kirkkonummen Taksit ry
Taksi Helsinki Oy
Lähitaksi Oy

Avoin kirje päättäjille