Taksiliitto: Hallitusohjelmassa lukuisia myönteisiä kirjauksia taksialan kehittämiseksi

Perjantaina julkaistu hallitusohjelma sisältää useita kirjauksia, jolla suomalaisesta taksiliikenteestä saadaan entistä turvallisempaa sekä paremmin asiakkaan tarpeet huomioivaa. Taksiliitto kiittelee hallitusohjelman kirjausten tukevan järjestäytyneen taksialan tavoitteita erinomaisesti.

Hallitusohjelman kirjaus ”Toteutetaan lainsäädäntöhanke, jolla edistetään taksien saatavuutta, huomioidaan eri asiakasryhmät koko maassa, tehostetaan taksiliikenteen valvontaa ja kitketään harmaata taloutta.” on Taksiliiton mukaan erinomainen lähtökohta kehittää taksialaa niin asiakkaiden kuin lakia noudattavien yrittäjien kannalta.

–Emme olisi oikein tätä parempaa hallitusohjelmakirjausta uskaltaneet toivoakaan. Taksiala luonnollisesti vastaa itse omasta laadustaan ja kantaa vastuunsa osana julkista liikennettä, mutta myös lainsäädännöllistä kehittämistyötä tulee edelleen jatkaa johdonmukaisesti, Taksiliiton uusi puheenjohtaja Tuomo Heino toteaa.

Taksin saatavuusongelmat tunnistettu

Taksipalvelut ovat vahvasti keskittyneet maantieteellisesti ja ajallisesti liikennepalvelulain voimaan tulon jälkeen. Käytännössä tämä tarkoittaa taksin saatavuuden heikentymistä erityisesti hiljaisimpina aikoina suurimpia kaupunkeja lukuun ottamatta.

–Uskomme, että tuleva hallitus ryhtyy liikenne- ja viestintäministerin johdolla tositoimiin yhdessä toimialan kanssa lainsäädännöllisten korjaustarpeiden suhteen. Järjestäytynyt taksiala haluaa palvella julkisen liikenteen toimijana koko maamme alueella ympäri vuoden kaikkia taksipalveluita tarvitsevia asiakkaita. Yksilöllinen, korkeatasoinen ja asiakkaiden erilaiset tarpeet huomioiva palvelu on edelleen alan keskeinen tavoite, Tuomo Heino painottaa.

Väärintoimijat pois markkinoilta

Taksialalle on tullut myös toimijoita, joiden toimintatavat eivät täytä lainsäädännön vaatimuksia. Siksi valvontaa on tehostettava entisestään. Viime vuosien yksittäiset valvontaiskut taksiasemille ovat olleet eduksi, mutta valitettavasti niiden myötä todelliset lainkiertäjät eivät jää kiinni.

–Tehokkaampi harmaan talouden torjunta on ehdoton edellytys, jotta rehelliset, vastuunsa tuntevat yrittäjät voivat markkinoilla toimia ja menestyä. Odotamme hallitusohjelman lupaamia toimia, jotka helpottavat viranomaisten tekemää valvontaa ja joilla väärintoimijat saadaan pois markkinoilta, Heino toteaa.

Kela-taksia käyttävien asema paranee

Osalle kansalaisista taksi on välttämätön jokapäiväisen liikkumisen ja asioimisen mahdollistava väline. Taksiliitto näkee hyvänä, että hallitusohjelmassa myös nämä taksipalveluita käyttävät ryhmät on huomioitu. Vakiotaksin käytön mahdollistaminen erilaisissa sosiaalitoimen kuljetuksissa on selkeä askel kohti yksilön tarpeita paremmin huomioivaa palvelua. Kelan korvaamien kuljetusten omavastuun perinnän siirtäminen taksinkuljettajalta Kelalle parantaa sairauden vuoksi taksimatkoja tekevien ihmisten asemaa merkittävästi, kun maksuvälineitä ei tarvita autossa.

–Jos lisäksi toteutettaisiin Taksiliiton esittämä malli, jossa jokainen vaatimukset täyttävä taksiyritys voisi rekisteröityä tuottamaan taksipalveluja Kelan asiakkaille ja asiakkaalla olisi valinnan vapaus palveluntuottajan suhteen, turvattaisiin terveydenhuoltoon pääsy varmimmalla tavalla koko maassa.

Inhouse-hankinnoissa ongelmia myös taksialalla

Taksiliitto kiittelee myös julkisomisteisten sidosyksikköyhtiöiden eli inhouse-yhtiöiden toiminnan rajaamista.

–Suomalainen markkinatalous on ollut erikoista näiden yhtiöiden toiminnan osalta viime vuosina. Julkisia hankintoja on tehty varsin kyseenalaisin järjestelyin ilman kilpailutuksia erilaisten inhouse-yhtiöiden toimesta. Kun nämä yhtiöt laitetaan nyt samalle viivalle markkinaehtoisten toimijoiden kanssa, toivottavasti myös julkistoimijat keskittyvät omiin ydintehtäviinsä ja hankkivat erilaiset tukipalvelut jatkossa markkinoilta, Tuomo Heino pohtii.

–Tuntuu erikoiselta, että hyvinvointialueet ovat eräissä tapauksissa ostamassa ulkopuolelta lääkäri- ja leikkaussalipalveluita ja samalla rakentavat omia kuljetusten tilauskeskuksia.

Taksialan arvonlisäverotusta ollaan nostamassa peräti 40 prosenttia

Vaikka taksiliikenne sähköistyy vauhdilla, Taksiliitto pitää jakeluvelvoitteen kasvattamista aiempaa hillitymmin hyvänä. Tämä tukee julkisen liikenteen palveluiden säilymistä sekä hillitsee kustannusten kasvua.

–Hallitusohjelmassa on kuitenkin yksi käsittämätön veroratkaisu. Henkilöliikenteen uudeksi arvonlisäverokannaksi esitetään 14 prosenttia, joka nostaa verorasitusta peräti 40 prosenttia. Tämä on vahvasti ristiriidassa hallitusohjelman kirjauksen kanssa: ”Hallitus varmistaa, etteivät liikkumisen kustannukset synnytä estettä tai kannustinloukkua työssäkäynnille kaupungeissa tai maaseudulla”, Tuomo Heino kritisoi.

–Merkittävä taksiliikenteen verorasituksen kasvattaminen ei tue hallitusohjelman tavoitetta tältä osin, toteaa Heino ja huomauttaa, että taksiala on jo valmiiksi ammattiliikenteen voimakkaimmin verotettu toimija.

–Arvonlisäveron korottamisella vaarannetaan jo nykyisellään monin osin julkisen liikenteen toimintaedellytyksiä.

Hallitusohjelma tukee Taksiliiton kehitystyötä

Taksiliiton mukaan hallitusohjelmassa on kokonaisuudessaan paljon hyvää taksin käyttäjille ja järjestäytyneelle taksialalle.

–Toimiala jatkaa omaa kehitystyötään entistä suuremmalla innolla nyt, kun olemme saaneet hallitusohjelman myötä varsin myönteisen vastaanoton omille esityksillemme. Joistakin puutteista huolimatta tästä on nyt hyvä jatkaa, Taksiliiton puheenjohtaja Tuomo Heino toteaa.

Lisätiedot toimituksille
– liittohallituksen puheenjohtaja Tuomo Heino, p. 050 356 2557, tuomo.heino@taksiliitto.fi
– toimitusjohtaja Timo Koskinen, p. 040 570 9070, timo.koskinen@taksiliitto.fi
– laki- ja neuvontapalveluiden päällikkö Jenni Salonen, p. 050 596 7963, jenni.salonen@taksiliitto.fi